Olkuskie Wyroby Emaliowane Sp. z o.o.

Olkusz, 16 sierpień 2019 r.
Obowiązek informacyjny Olkuskich Wyrobów Emaliowanych sp. z o.o. jako Administratora Danych Osobowych

Jeżeli jest Pan/Pani:
1. naszym Klientem — osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która dokonuje zakupów w Olkuskich Wyrobów Emaliowanych sp. z o.o.-
Klauzula informacyjna dla Klientów Olkuskich Wyrobów Emaliowanych sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu w zakresie przetwarzania ich danych osobowych.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679zdnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) — zwanego dalej: „RODO” informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych Klientów jest spółka Olkuskie Wyroby Emaliowane sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. 20-stu Straconych 46, 32-300 Olkusz, KRS: 0000793267, telefon: 518 308 649,
e-mail: biuroQolkuskiewyrobyemaliowane.pl (dalej jako: „Administrator”).
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celach:
1) zawarcia i realizacji umowy/umów, której/których przedmiotem jest sprzedaż zamówionego przez Klienta towaru lub usługi, a także umowy której przedmiotem jest ustalenie waluty rozliczeń (umowa
dewizowa);
2) realizacji obowiązków prawnych związanych z koniecznością wystawienia, doręczenia i posiadania dokumentacji podatkowej oraz sporządzenia i posiadania dokumentacji rachunkowej (finansowej), które
ciążą na Administratorze;
3) ustalenia i dochodzenia potencjalnych roszczeń oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami, w tym na potrzeby złożonych reklamacji.
3. Dane osobowe są przetwarzane — odpowiednio — na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO(tj. realizacja zawartej umowy/zawartych umów);
2) art. 6. ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami prawa podatkowego i z zakresu rachunkowości, w szczególności w zw. z art. 106b ust. 1, 106f, 106g ust. 1, art. 109 ust. 3, art. 112 oraz art. 112a ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, art. 86 $ 1 w zw. z art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa oraz art. 74 Ustawy z dnia 29 września 2004 roku o rachunkowości(tj. realizacja obowiązków prawnych Administratora); 3) art. 6. ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie uzasadniony interes Administratora — ustalenie lub dochodzenie roszczeń bądź obrona przed
roszczeniami).
4. Podanie danych na potrzeby realizacji umowy/umów jest warunkiem jej/ich zawarcia i realizacji. Brak podania danych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy/umów. Podanie danych niezbędnych do realizacji obowiązków prawnych wynika z obowiązującego prawa. Brak podania takich danych uniemożliwia realizację obowiązków prawnych.
5. Dane będą przetwarzane — odpowiednio dla celów - przez okres:
1) realizacji umowy/umów;
2) po wykonaniu umowy/umów — przez okresy przedawnienia roszczeń oraz do upływu terminów posiadania wymaganej prawem dokumentacji podatkowej i rachunkowej(finansowej).
6. W określonych w RODO przypadkach Klientowi przysługuje - w stosunku do jego danych — prawo:
dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Powyższe prawa Klient może realizować w dogodny dla niego sposób (np. listownie na adres siedziby Administratora bądź w formie wiadomości email na adres skrzynki elektronicznej Administratora), niemniej w taki
Olkuskie Wyroby Emaliowane Sp. z o.o. sposób, aby Administrator był w stanie zidentyfikować od kogo pochodzi żądanie. Administrator zastrzega, iż żądanie usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych dotyczących. nie zostanie uwzględnione:
1) przez okresy przedawnienia przewidziane prawem oraz przez wymagany prawem czas posiadania dokumentacji rachunkowej(finansowej) i podatkowej,
2) w przypadku podjęcia przez którąkolwiek ze Stron działań mających na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń,
3) w przypadku realizacji uprawień/obowiązków prawnych przez Administratora,
4) w innych prawnie uzasadnionych przypadkach. Tym samym, Administrator zastrzega, iż zgłoszone przez Klienta żądanie realizacji ww. praw może zostać nie uwzględnione, w przypadku gdy będzie to uzasadnione prawnie. W odpowiedzi na zgłoszone przez Klienta żądanie, Administrator zobowiązuje się udzielić wszelkich niezbędnych informacji w zakresie tego, czy zadośćuczynienie zgłoszonemu żądaniu jest możliwe bądź nie, podając równocześnie podstawę prawną swojego działania. Administrator gwarantuje jednakże, iż będzie przetwarzał dane Klienta wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizowanych przez niego celów.
7. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców:
1) dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, systemów płatności, firmom kurierskim i pocztowym);
2) podmiotom powiązanym kapitałowo oraz współpracującym z Administratorem — w celu realizacji ww. umowy/umów;
3) dostawcom usług transportowych w celu realizacji ww. umowy/umów;
4) dostawcom usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelariom prawnym, doradcom podatkowym).
8. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w stosunku do danych osobowych Klienta (np. przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji), w tym nie dokonuje profilowania w rozumieniu RODO.
10. Klientowi przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.

II. - naszym Kontrahentem — osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która dokonuje sprzedaży na rzecz Olkuskich Wyrobów Emaliowanych sp. z o.o.- Klauzula informacyjna dla Klientów Olkuskich Wyrobów Emaliowanych sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu w zakresie przetwarzania ich danych osobowych. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) — zwanego dalej: „RODO” informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych Klientów jest spółka Olkuskie Wyroby Emaliowane sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. 20-stu Straconych 46, 32-300 Olkusz, KRS: 0000793267, telefon: 518 308 649, e-mail: biuroQolkuskiewyrobyemaliowane.pl (dalej jako: „Administrator”).
2. Dane osobowe Kontrahenta przetwarzane są w celach:
1) zawarcia i realizacji umowy/umów, której/których przedmiotem jest sprzedaż zamówionego przez Administratora towaru lub usługi;
2) realizacji obowiązków prawnych związanych z koniecznością posiadania dokumentacji podatkowej oraz sporządzenia i posiadania dokumentacji rachunkowej (finansowej), które ciążą na Administratorze; Olkuskie Wyroby Emaliowane Sp. z o.o.

3) ustalenia i dochodzenia potencjalnych roszczeń oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
3. Dane osobowe są przetwarzane — odpowiednio — na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. realizacja zawartej umowy/zawartych umów);
2) art. 6. ust. 1 lit. c RODO w zw. przepisami prawa podatkowego i z zakresu rachunkowości, w szczególności w zw. z art. 106g ust. 1, 106f, art. 109 ust. 3, art. 112 oraz art. 112a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, art. 86 8 1 w zw. zart. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa oraz art. 74 Ustawy z dnia 29 września 2004 roku o rachunkowości (tj. realizacja obowiązków prawnych Administratora);
3) art. 6. ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie uzasadniony interes Administratora — ustalenie lub dochodzenie roszczeń bądź obrona przed roszczeniami).
4. Podanie danych na potrzeby realizacji umowy/umów jest warunkiem jej/ich zawarcia i realizacji. Brak podania danych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy/umów. Podanie danych niezbędnych do realizacji obowiązków prawnych wynika z obowiązującego prawa. Brak podania takich danych uniemożliwia realizację obowiązków prawnych.
5. Dane będą przetwarzane — odpowiednio dla celów - przez okres:
1) realizacji umowy/umów;
2) po wykonaniu umowy/umów — przez okresy przedawnienia roszczeń oraz do upływu terminów posiadania wymaganej prawem dokumentacji podatkowej i rachunkowej (finansowej).
6. W określonych w RODO przypadkach Kontrahentowi przysługuje - w stosunku do jego danych — prawo: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Powyższe prawa Kontrahent może realizować w dogodny dla niego sposób (np. listownie na adres siedziby Administratora bądź w formie wiadomości email na adres skrzynki elektronicznej Administratora), niemniej w taki sposób, aby Administrator był w stanie zidentyfikować od kogo pochodzi żądanie. Administrator zastrzega, iż żądanie usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych dotyczących nie zostanie uwzględnione:
1) przez okresy przedawnienia przewidziane prawem oraz przez wymagany prawem czas posiadania dokumentacji rachunkowej (finansowej) i podatkowej,
2) w przypadku podjęcia przez którąkolwiek ze Stron działań mających na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń,
3) w przypadku realizacji uprawień/obowiązków prawnych przez Administratora,
4) w innych prawnie uzasadnionych przypadkach. Tym samym, Administrator zastrzega, iż zgłoszone przez Kontrahenta żądanie realizacji ww. praw może zostać nie uwzględnione, w przypadku gdy będzie to uzasadnione prawnie. W odpowiedzi na zgłoszone przez Kontrahenta żądanie, Administrator zobowiązuje się udzielić wszelkich niezbędnych informacji w zakresie tego, czy zadośćuczynienie zgłoszonemu żądaniu jest możliwe bądź nie, podając równocześnie podstawę prawną swojego działania. Administrator gwarantuje jednakże, iż będzie przetwarzał dane Kontrahenta wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizowanych przez niego celów.
7. Dane osobowe Kontrahenta mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców:
1) dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, systemów płatności, firmom kurierskim i pocztowym);
2) podmiotom powiązanym kapitałowo oraz współpracującym z Administratorem — w celu realizacji ww. umowy/umów;
3) dostawcom usług transportowych w celu realizacji ww. umowy/umów;
4) dostawcom usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelariom prawnym, doradcom podatkowym).
8. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Olkuskie Wyroby Emaliowane Sp. z o.o.

9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w stosunku do danych osobowych Kontrahenta (np. przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji), w tym nie dokonuje profilowania w
rozumieniu RODO.
10. Kontrahentowi przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.

III. naszym Potencjalnym Klientem/Kontrahentem - osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która ustala/negocjuje warunki umowy z nami (oferuje nam lub my oferujemy zawarcie transakcji)

Klauzula informacyjna dla Klientów Olkuskich Wyrobów Emaliowanych sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu w zakresie przetwarzania ich danych osobowych.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679zdnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) — zwanego dalej: „RODO” informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych Klientów jest spółka Olkuskie Wyroby Emaliowane sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. 20-stu Straconych 46, 32-300 Olkusz, KRS: 0000793267, telefon: 518 308 649,
e-mail: biuroQolkuskiewyrobyemaliowane.pl (dalej jako: „Administrator”).
2. Dane osobowe Potencjalnego Klienta/Kontrahenta przetwarzane są w celu przedstawienia/rozpatrzenia oferty/ofert oraz prowadzenia negocjacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.
3. Podanie danych jest niezbędne do przedstawienia/rozpatrzenia oferty i przeprowadzenia negocjacji.
4. Dane będą przetwarzane przez okres związania ofertą, a gdy została wyrażona zgoda/zgody na przedstawianie nowych, kolejnych ofert w przyszłości drogą telefoniczną i/lub e-mail — do czasu wycofania zgody/zgód. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgody/zgód, co nie pozbawia wykorzystywania danych w celach przedstawienia ofert przed wycofaniem zgody/zgód. Po wycofaniu zgody Administrator zaprzestanie kontaktów telefonicznych i/lub drogą e-mail w celu przedstawienia ofert.
5. W określonych w RODO przypadkach Potencjalnemu Klientowi/Kontrahentowi przysługuje - w stosunku do jego danych — prawo: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6. Realizacja praw wskazanych w pkt. 4 i 5 jest możliwa poprzez kontakt przy użyciu danych wskazanych 'w pkt. 1 lub z przedstawicielem Administratora, z którym Potencjalny Klient/Kontrahent się kontaktuje.
7. Dane osobowe Potencjalnego Klienta/Kontrahenta mogą być przekazywane: dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe); dostawcom usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelariom prawnym, doradcom podatkowym).
8. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Olkuskie Wyroby Emaliowane Sp.z o.o.

9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w stosunku do danych osobowych Potencjalnego Klienta/Kontrahenta (np. przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji), w tym nie dokonuje profilowania w rozumieniu RODO.
10. Potencjalnemu Klientowi/Kontrahentowi przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.

IV.- Przedstawicielem naszego Klienta — osobą fizyczną (pełnomocnikiem, pracownikiem, zleceniobiorcą etc.), która działa w imieniu podmiotu który dokonuje zakupów w Olkuskich Wyrobach Emaliowanych sp. z o.o.
Klauzula informacyjna dla Klientów Olkuskich Wyrobów Emaliowanych sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu w zakresie przetwarzania ich danych osobowych.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) — zwanego dalej: „RODO” informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych Klientów jest spółka Olkuskie Wyroby Emaliowane sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. 20-stu Straconych 46, 32-300 Olkusz, KRS: 0000793267, telefon: 518 308 649, e-mail: biuroQolkuskiewyrobyemaliowane.pl (dalej jako: „Administrator”).
2. Dane osobowe Przedstawiciela Klienta przetwarzane są w celach:
1) reprezentacyjnych/kontaktowych służących zawarciu i realizacji umowy, której przedmiotem jest sprzedaż zamówionego przez Klienta towaru lub usługi, a także umowy której przedmiotem jest ustalenie waluty rozliczeń (umowa dewizowa);
2) realizacji obowiązków prawnych związanych z koniecznością posiadania dokumentacji podatkowej oraz sporządzenia i posiadania dokumentacji rachunkowej (finansowej), które ciążą na Administratorze — jeżeli dane Przedstawiciela Klienta będą umieszczone na takiej dokumentacji;
3) ustalenia i dochodzenia potencjalnych roszczeń oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami, w tym na potrzeby złożonych reklamacji.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, który został wskazany poprzez cele przetwarzania w pkt. 2 powyżej).
4. Dane osobowe Przedstawiciela Klienta są przekazywane Administratorowi przez Klienta w imieniu którego Przedstawiciel działa i/lub przez samego Przedstawiciela. Administrator przetwarza wyłącznie niezbędne dane kontaktowe Przedstawiciela (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu oraz adres skrzynki pocztowej), których uzyskanie jest niezbędne dla procesu zawarcia i realizacji umowy/umów.
5. Dane będą przetwarzane przez okres:
1) realizacji umowy/umów;
2) po wykonaniu umowy/umów — przez okresy przedawnienia roszczeń oraz do upływu terminów posiadania wymaganej prawem dokumentacji podatkowej i rachunkowej (finansowej) - jeżeli dane Przedstawiciela Klienta będą umieszczone na takiej dokumentacji.
6. W określonych w RODO przypadkach Przedstawicielowi Klienta przysługuje-w stosunku do jego danych — prawo: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Powyższe prawa Przedstawiciel Klienta może realizować w dogodny dla niego sposób (np. listownie na adres siedziby Administratora bądź w formie wiadomości email na adres skrzynki elektronicznej Administratora), niemniej w taki sposób, aby Administrator był w stanie zidentyfikować od kogo pochodzi żądanie. Administrator zastrzega, iż żądanie usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych dotyczących nie zostanie uwzględnione:
1) przez okresy przedawnienia przewidziane prawem oraz przez wymagany prawem czas posiadania dokumentacji rachunkowej(finansowej) i podatkowej - jeżeli dane Przedstawiciela Klienta będą umieszczone na takiej dokumentacji,
2) w przypadku podjęcia przez Administratora lub Klienta działań mających na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń,
3) w przypadku realizacji uprawień/obowiązków prawnych przez Administratora,
4) w innych prawnie uzasadnionych przypadkach. Tym samym, Administrator zastrzega, iż zgłoszone przez Przedstawiciela Klienta żądanie realizacji ww. praw może zostać nie uwzględnione, w przypadku gdy będzie to uzasadnione prawnie. W odpowiedzi na zgłoszone przez Przedstawiciela Klienta żądanie, Administrator zobowiązuje się udzielić wszelkich niezbędnych informacji w zakresie tego, czy zadośćuczynienie zgłoszonemu żądaniu jest możliwe bądź nie, podając równocześnie podstawę prawną swojego działania. Administrator gwarantuje jednakże, iż będzie przetwarzał dane Przedstawiciela Klienta wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizowanych przez niego celów.
7. Dane osobowe Przedstawiciela Klienta mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców:
1) dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, systemów płatności, firmom kurierskim i pocztowym);
2) podmiotom powiązanym kapitałowo oraz współpracującym z Administratorem — w celu realizacji ww. umowy/umów;
3) dostawcom usług transportowych w celu realizacji ww. umowy/umów;
4) dostawcom usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelariom prawnym, doradcom podatkowym).
8. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w stosunku do danych osobowych Przedstawiciela Klienta (np. przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji), w tym nie dokonuje profilowania w rozumieniu RODO.
10. Przedstawicielowi Klienta przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.

V. - Przedstawicielem naszego Kontrahenta — osobą fizyczną (pełnomocnikiem, pracownikiem, zleceniobiorcą etc.), która działa w imieniu podmiotu który dokonuje sprzedaży na rzecz Olkuskich Wyrobów Emaliowanych sp. z o.o.
1. W określonych w RODO przypadkach Przedstawicielowi Klienta przysługuje-w stosunku do jego danych — prawo: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Powyższe prawa Przedstawiciel Klienta może realizować w dogodny dla niego sposób (np. listownie na adres siedziby Administratora bądź w formie wiadomości email na adres skrzynki elektronicznej Administratora), niemniej w taki sposób, aby Administrator był w stanie zidentyfikować od kogo pochodzi żądanie. Administrator zastrzega, iż żądanie usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych dotyczących nie zostanie uwzględnione:
1) przez okresy przedawnienia przewidziane prawem oraz przez wymagany prawem czas posiadania dokumentacji rachunkowej (finansowej) i podatkowej - jeżeli dane Przedstawiciela Klienta będą umieszczone na takiej dokumentacji,

2) w przypadku podjęcia przez Administratora lub Klienta działań mających na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń,
3) w przypadku realizacji uprawień/obowiązków prawnych przez Administratora,
4) w innych prawnie uzasadnionych przypadkach. Tym samym, Administrator zastrzega, iż zgłoszone przez Przedstawiciela Klienta żądanie realizacji ww. praw może zostać nie uwzględnione, w przypadku gdy będzie to uzasadnione prawnie. W odpowiedzi na zgłoszone przez Przedstawiciela Klienta żądanie, Administrator zobowiązuje się udzielić wszelkich niezbędnych informacji w zakresie tego, czy zadośćuczynienie zgłoszonemu żądaniu jest możliwe bądź nie, podając równocześnie podstawę prawną swojego działania. Administrator gwarantuje jednakże, iż będzie przetwarzał dane Przedstawiciela Klienta wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizowanych przez niego celów.
2. Dane osobowe Przedstawiciela Klienta mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców:
1) dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, systemów płatności, firmom kurierskim i pocztowym);
2) podmiotom powiązanym kapitałowo oraz współpracującym z Administratorem — w celu realizacji ww. umowy/umów;
3) dostawcom usług transportowych w celu realizacji ww. umowy/umów;
4) dostawcom usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelariom prawnym, doradcom podatkowym).
3. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w stosunku do danych osobowych Przedstawiciela Klienta (np. przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji), w tym nie dokonuje profilowania w rozumieniu RODO.
5. Przedstawicielowi Klienta przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.

VI.- Przedstawicielem naszego Potencjalnego Klienta/Kontrahenta - osobą fizyczną (pełnomocnikiem, pracownikiem, zleceniobiorcą etc.), która działa w imieniu podmiotu który ustala/negocjuje warunki umowy z nami (oferuje nam lub my oferujemy zawarcie transakcji).
Przedstawicielowi Klienta przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.
Prezes Zarządu
Krzysztof Madej

Olkuskie Wyroby Emaliowane Sp. z o.o. mm

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Od lat dokładamy starań, by w Twoim domu zagościły estetyczne i funkcjonalne wyroby emaliowane najwyższej jakości.

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Potrzebujesz realizacji indywidualnego zamówienia?

Przejdź do kontaktu