REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLKUSKIE WYROBY EMALIOWANE SP. Z O.O.

I. SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Sprzedawca, Administrator danych – Olkuskie Wyroby Emaliowane Sp. z o.o. z siedzibą 20-Tu Straconych 46, 32-300 Olkusz , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000793267, NIP: 6372207870, Regon: 383036969, nr tel. 518308649, e-mail: biuro@olkuskiewyrobyemaliowane.pl
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną olkuskiewyrobyemaliowane.pl za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
 3. Konto – zbiór informacji o Kupującym, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu, a także
  o czynnościach dokonywanych przez owego Kupującego w ramach Sklepu. Tryb założenia Konta, a także zakres danych przechowywanych w ramach Konta określa regulamin świadczenia usług
  drogą elektroniczną.
 4. Kupujący, Klient – osoba korzystająca ze Sklepu, w tym zwłaszcza składająca Zamówienie
  za pośrednictwem Sklepu. Kupującymi mogą być w szczególności Konsumenci lub Indywidualni
  Przedsiębiorcy.
 5. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży
  za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
  zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy
  sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i
  liczbę Towarów.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów prezentowanych na stronie Sklepu.
 2. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane na stronie Sklepu w chwili składania Zamówienia.
 4. Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 5. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy
  w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

III. JAKOŚĆ TOWARÓW

Sprzedający zapewnia, iż stosownie do obowiązujących przepisów prawa, obowiązany jest do zapewnienia zgodności Towarów z umową. Obowiązek powyższy oznacza konieczność dostarczenia Towarów bez wad fizycznych oraz prawnych.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedawca umożliwia kontakt oraz składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz.
 2. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka,
  a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu,
  w tym zwłaszcza:
 • potwierdzić całkowitą kwotę do zapłaty – obejmującą cenę Towarów oraz wysyłki;
 • uzupełnić formularz Zamówienia o dane niezbędne celem zawarcia umowy sprzedaży Towarów (w przypadku Klientów, którzy nie zarejestrowali Konta) lub potwierdzić aktualność owych danych (w przypadku Klientów posiadających Konto). Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia;
 • określić sposób dostawy i sposób płatności;
 • zaakceptować aktualną treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
 • w przypadku podjęcia ostatecznej decyzji o zakupie Towarów na warunkach wyświetlonych przez Sklep, Kupujący powinien zatwierdzić zakup i płatność.
 1. Dokonanie czynności, o których mowa w pkt IV 1 i 2 powyżej, jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów umieszczonych
  w koszyku, po wyświetlonych przez Sklep cenach.
 2. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia, w tym:
 • Informacje zawarte w samym Zamówieniu;
 • Regulamin i Politykę Prywatności;
 • Formy płatności;
 • Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów na trwałym nośniku (plik.pdf).
 1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa powyżej, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod numer telefonu 518 308 649 lub kontakt za pomocą poczty e-mail: sklep@olkuskiewyrobyemaliowane.pl – w celu skorygowania niezgodności.
 2. Niezwłocznie po zweryfikowaniu Zamówienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji lub z informacją o nie przyjęciu zamówienia do realizacji wraz z podaniem przyczyn. W przypadku potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na ustalonych warunkach.
 3. Do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany, Kupujący może zwrócić się do Sprzedawcy o modyfikację zakresu Zamówienia. W takim wypadku, jeżeli Sprzedawca zaakceptuje modyfikację, dochodzi do stosownej zmiany umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca nie ma obowiązku akceptacji modyfikacji zamówienia.

V. DOSTAWA

 1. Koszt dostawy Towaru (koszty przesyłki) przedstawiony jest w procesie składania zamówienia
  i uzależniony jest on od wybranej przez Kupującego metody dostawy Towaru oraz miejsca dostawy.
 2. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem różnych usług kurierskich. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego, a w przypadku wyboru opcji Odbiór w punkcie – na adres wybranego punktu w określonym czasie.
 3. Czas dostawy Zamówienia przez Sprzedawcę jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Towaru i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):
 • uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy – w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności „z góry” (w tym np. przelewem, poprzez płatności elektroniczne lub kartą płatniczą);
 • zawarcia umowy sprzedaży Towaru – w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności „przy odbiorze” (np. gotówką za pobraniem);

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w zakładce „Formy płatności” oraz w chwili ostatecznej akceptacji danych w formularzu zamówienia. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Towaru. Rozliczenia transakcji, co do których Klient dokonał wyboru płatności kartą płatniczą, przelewem elektronicznym lub za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego przeprowadzane są za pośrednictwem właściwych serwisów, których operatorów wskazano szczegółowo w zakładce „Formy płatności”.
 2. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry (w tym: kartą płatniczą, przelewem elektronicznym, za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego – Dział Obsługi Klienta Sprzedawcy może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub droga mailową celem przypomnienia o płatności.
 3. Terminy płatności:
 • w przypadku płatności „przy odbiorze” (w tym: płatności gotówką za pobraniem lub kartą płatniczą przy odbiorze) – w dniu dostarczenia Towaru (przed jego wydaniem);
 • w przypadku płatności „z góry” (w tym: kartą płatniczą, przelewem elektronicznym, za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia;

VII. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedawca może informować Kupującego o statusie Zamówienia w toku jego realizacji,
  w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktując się telefonicznie – w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy.
 2. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie przez Sprzedawcę faktury elektronicznej. Faktura ta zostanie udostępniona Kupującemu do pobrania za pośrednictwem odnośnika zawartego
  w wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia lub wskazany w Koncie owego Kupującego po odbiorze Towaru.
 3. W przypadku cofnięcia przez Kupującego zgody, o której mowa w ust. 2, a także w innych uzasadnionych przypadkach (jak np.: wystąpienie trudności technicznych itd.) – Sprzedawca wystawi fakturę w formie papierowej i doręczy ją Kupującemu za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

VIII. SPRAWDZENIE PRZESYŁKI PRZEZ KUPUJĄCEGO

 1. Klient w momencie odbioru przesyłki z zamówionym Towarem sprawdza, czy przesyłka nosi ślady uszkodzenia oraz czy przesłany Towar nie jest uszkodzony. Jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia, należy sporządzić z udziałem przewoźnika (kuriera) protokół uszkodzenia przesyłki, lub należy umieścić przesyłkę z powrotem w punkcie odbioru/skrytce, co uprawdopodobni iż szkoda powstała podczas przewozu Towaru.
 2. W protokole szkody transportowej daty odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody oraz spisania raportu powinny być takie same. Prawidłowo sporządzony protokół szkody (prawidłowo opisany stan opakowania otrzymanego towaru) znacznie usprawni ustalenie momentu powstania szkody oraz złożenie reklamacji w firmie kurierskiej, a tym samym w przypadku uznania reklamacji, przyspieszy wysyłkę nowego towaru do Klienta lub zwrot należności. Po spisaniu raportu szkody lub umieszczenia z powrotem przesyłki w punkcie odbioru/skrytce należy niezwłocznie skontaktować się z Działem Reklamacji i Interwencji pod adresem:

sklep@olkuskiewyrobyemaliowane.pl

 1. Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku bardzo ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę pod adresem:

sklep@olkuskiewyrobyemaliowane.pl

 1. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji:

kontakt z Działem Obsługi Klienta: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLKUSKIE WYROBY EMALIOWANE SP. Z O.O.

I. SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Sprzedawca, Administrator danych – Olkuskie Wyroby Emaliowane Sp. z o.o. z siedzibą 20-Tu Straconych 46, 32-300 Olkusz , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000793267, NIP: 6372207870, Regon: 383036969, nr tel. 518308649, e-mail: biuro@olkuskiewyrobyemaliowane.pl
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną olkuskiewyrobyemaliowane.pl za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
 3. Konto – zbiór informacji o Kupującym, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu, a także
  o czynnościach dokonywanych przez owego Kupującego w ramach Sklepu. Tryb założenia Konta, a także zakres danych przechowywanych w ramach Konta określa regulamin świadczenia usług
  drogą elektroniczną.
 4. Kupujący, Klient – osoba korzystająca ze Sklepu, w tym zwłaszcza składająca Zamówienie
  za pośrednictwem Sklepu. Kupującymi mogą być w szczególności Konsumenci lub Indywidualni
  Przedsiębiorcy.
 5. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży
  za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
  zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy
  sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i
  liczbę Towarów.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów prezentowanych na stronie Sklepu.
 2. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane na stronie Sklepu w chwili składania Zamówienia.
 4. Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 5. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy
  w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

III. JAKOŚĆ TOWARÓW

Sprzedający zapewnia, iż stosownie do obowiązujących przepisów prawa, obowiązany jest do zapewnienia zgodności Towarów z umową. Obowiązek powyższy oznacza konieczność dostarczenia Towarów bez wad fizycznych oraz prawnych.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedawca umożliwia kontakt oraz składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz.
 2. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka,
  a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu,
  w tym zwłaszcza:
 • potwierdzić całkowitą kwotę do zapłaty – obejmującą cenę Towarów oraz wysyłki;
 • uzupełnić formularz Zamówienia o dane niezbędne celem zawarcia umowy sprzedaży Towarów (w przypadku Klientów, którzy nie zarejestrowali Konta) lub potwierdzić aktualność owych danych (w przypadku Klientów posiadających Konto). Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia;
 • określić sposób dostawy i sposób płatności;
 • zaakceptować aktualną treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
 • w przypadku podjęcia ostatecznej decyzji o zakupie Towarów na warunkach wyświetlonych przez Sklep, Kupujący powinien zatwierdzić zakup i płatność.
 1. Dokonanie czynności, o których mowa w pkt IV 1 i 2 powyżej, jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów umieszczonych
  w koszyku, po wyświetlonych przez Sklep cenach.
 2. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia, w tym:
 • Informacje zawarte w samym Zamówieniu;
 • Regulamin i Politykę Prywatności;
 • Formy płatności;
 • Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów na trwałym nośniku (plik.pdf).

W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa powyżej, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod numer telefonu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLKUSKIE WYROBY EMALIOWANE SP. Z O.O.

I. SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Sprzedawca, Administrator danych – Olkuskie Wyroby Emaliowane Sp. z o.o. z siedzibą 20-Tu Straconych 46, 32-300 Olkusz , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000793267, NIP: 6372207870, Regon: 383036969, nr tel. 518308649, e-mail: biuro@olkuskiewyrobyemaliowane.pl
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną olkuskiewyrobyemaliowane.pl za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
 3. Konto – zbiór informacji o Kupującym, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu, a także
  o czynnościach dokonywanych przez owego Kupującego w ramach Sklepu. Tryb założenia Konta, a także zakres danych przechowywanych w ramach Konta określa regulamin świadczenia usług
  drogą elektroniczną.
 4. Kupujący, Klient – osoba korzystająca ze Sklepu, w tym zwłaszcza składająca Zamówienie
  za pośrednictwem Sklepu. Kupującymi mogą być w szczególności Konsumenci lub Indywidualni
  Przedsiębiorcy.
 5. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży
  za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
  zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy
  sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i
  liczbę Towarów.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów prezentowanych na stronie Sklepu.
 2. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane na stronie Sklepu w chwili składania Zamówienia.
 4. Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 5. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy
  w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

III. JAKOŚĆ TOWARÓW

Sprzedający zapewnia, iż stosownie do obowiązujących przepisów prawa, obowiązany jest do zapewnienia zgodności Towarów z umową. Obowiązek powyższy oznacza konieczność dostarczenia Towarów bez wad fizycznych oraz prawnych.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedawca umożliwia kontakt oraz składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz.
 2. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka,
  a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu,
  w tym zwłaszcza:
 • potwierdzić całkowitą kwotę do zapłaty – obejmującą cenę Towarów oraz wysyłki;
 • uzupełnić formularz Zamówienia o dane niezbędne celem zawarcia umowy sprzedaży Towarów (w przypadku Klientów, którzy nie zarejestrowali Konta) lub potwierdzić aktualność owych danych (w przypadku Klientów posiadających Konto). Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia;
 • określić sposób dostawy i sposób płatności;
 • zaakceptować aktualną treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
 • w przypadku podjęcia ostatecznej decyzji o zakupie Towarów na warunkach wyświetlonych przez Sklep, Kupujący powinien zatwierdzić zakup i płatność.
 1. Dokonanie czynności, o których mowa w pkt IV 1 i 2 powyżej, jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów umieszczonych
  w koszyku, po wyświetlonych przez Sklep cenach.
 2. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia, w tym:
 • Informacje zawarte w samym Zamówieniu;
 • Regulamin i Politykę Prywatności;
 • Formy płatności;
 • Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów na trwałym nośniku (plik.pdf).
 1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa powyżej, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod numer telefonu 518 308 649 lub kontakt za pomocą poczty e-mail: sklep@olkuskiewyrobyemaliowane.pl – w celu skorygowania niezgodności.
 2. Niezwłocznie po zweryfikowaniu Zamówienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji lub z informacją o nie przyjęciu zamówienia do realizacji wraz z podaniem przyczyn. W przypadku potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na ustalonych warunkach.
 3. Do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany, Kupujący może zwrócić się do Sprzedawcy o modyfikację zakresu Zamówienia. W takim wypadku, jeżeli Sprzedawca zaakceptuje modyfikację, dochodzi do stosownej zmiany umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca nie ma obowiązku akceptacji modyfikacji zamówienia.

V. DOSTAWA

 1. Koszt dostawy Towaru (koszty przesyłki) przedstawiony jest w procesie składania zamówienia
  i uzależniony jest on od wybranej przez Kupującego metody dostawy Towaru oraz miejsca dostawy.
 2. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem różnych usług kurierskich. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego, a w przypadku wyboru opcji Odbiór w punkcie – na adres wybranego punktu w określonym czasie.
 3. Czas dostawy Zamówienia przez Sprzedawcę jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Towaru i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):
 • uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy – w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności „z góry” (w tym np. przelewem, poprzez płatności elektroniczne lub kartą płatniczą);
 • zawarcia umowy sprzedaży Towaru – w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności „przy odbiorze” (np. gotówką za pobraniem);

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w zakładce „Formy płatności” oraz w chwili ostatecznej akceptacji danych w formularzu zamówienia. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Towaru. Rozliczenia transakcji, co do których Klient dokonał wyboru płatności kartą płatniczą, przelewem elektronicznym lub za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego przeprowadzane są za pośrednictwem właściwych serwisów, których operatorów wskazano szczegółowo w zakładce „Formy płatności”.
 2. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry (w tym: kartą płatniczą, przelewem elektronicznym, za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego – Dział Obsługi Klienta Sprzedawcy może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub droga mailową celem przypomnienia o płatności.
 3. Terminy płatności:
 • w przypadku płatności „przy odbiorze” (w tym: płatności gotówką za pobraniem lub kartą płatniczą przy odbiorze) – w dniu dostarczenia Towaru (przed jego wydaniem);
 • w przypadku płatności „z góry” (w tym: kartą płatniczą, przelewem elektronicznym, za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia;

VII. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedawca może informować Kupującego o statusie Zamówienia w toku jego realizacji,
  w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktując się telefonicznie – w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy.
 2. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie przez Sprzedawcę faktury elektronicznej. Faktura ta zostanie udostępniona Kupującemu do pobrania za pośrednictwem odnośnika zawartego
  w wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia lub wskazany w Koncie owego Kupującego po odbiorze Towaru.
 3. W przypadku cofnięcia przez Kupującego zgody, o której mowa w ust. 2, a także w innych uzasadnionych przypadkach (jak np.: wystąpienie trudności technicznych itd.) – Sprzedawca wystawi fakturę w formie papierowej i doręczy ją Kupującemu za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

VIII. SPRAWDZENIE PRZESYŁKI PRZEZ KUPUJĄCEGO

 1. Klient w momencie odbioru przesyłki z zamówionym Towarem sprawdza, czy przesyłka nosi ślady uszkodzenia oraz czy przesłany Towar nie jest uszkodzony. Jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia, należy sporządzić z udziałem przewoźnika (kuriera) protokół uszkodzenia przesyłki, lub należy umieścić przesyłkę z powrotem w punkcie odbioru/skrytce, co uprawdopodobni iż szkoda powstała podczas przewozu Towaru.
 2. W protokole szkody transportowej daty odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody oraz spisania raportu powinny być takie same. Prawidłowo sporządzony protokół szkody (prawidłowo opisany stan opakowania otrzymanego towaru) znacznie usprawni ustalenie momentu powstania szkody oraz złożenie reklamacji w firmie kurierskiej, a tym samym w przypadku uznania reklamacji, przyspieszy wysyłkę nowego towaru do Klienta lub zwrot należności. Po spisaniu raportu szkody lub umieszczenia z powrotem przesyłki w punkcie odbioru/skrytce należy niezwłocznie skontaktować się z Działem Reklamacji i Interwencji pod adresem:

sklep@olkuskiewyrobyemaliowane.pl

 1. Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku bardzo ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę pod adresem:

sklep@olkuskiewyrobyemaliowane.pl

 1. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji:
 1. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów
  w czasie transportu do momentu ich wydania Kupującemu, ponosi Sprzedający.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY („ZWROT” TOWARU)

 1. Kupujący mający status Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. od dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Kupującego lub:
 • w przypadku, gdy Kupujący złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie Towaru, partii lub części;
 • w przypadku, gdy Kupujący złoży jedno Zamówienie obejmujące dostarczenie Towarów partiami lub w częściach, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie partii lub części.
 1. Do zachowania terminu, o którym mowa powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Kupującego jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać sporządzone na formularzu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Oświadczenie można przesłać w szczególności:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

sklep@olkuskiewyrobyemaliowane.pl
w takim wypadku Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie odstąpienia na trwałym nośniku.

 • pocztą tradycyjną na adres magazynu: Olkuskie Wyroby Emaliowane Sp. z o.o. ul. Krótka 3, 32-310 Rodaki.
 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Kupującemu
  w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to zwłaszcza w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 1. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy na adres wskazany w formularzu odstąpienia lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, iż sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 2. Kupujący ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Kupującego.
 3. Kupujący, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa powyżej, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania
  z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 4. Wszystkie dokonane przez Kupującego płatności zostaną zwrócone przez Sprzedawcę
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem.
 5. Płatności, o których mowa w par. IX powyżej, zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba, że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w par. IX niniejszego Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

X. REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Wadliwy towar może być zareklamowany zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • żądać usunięcia wady.
 1. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny: sklep@olkuskiewyrobyemaliowane.pl . W treści zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący powinien, w miarę możliwości, podać:
 • dane kontaktowe Kupującego,
 • żądania Kupującego względem Sprzedawcy w związku z reklamacją,
 • nr faktury wystawionej w odniesieniu do Towaru, którego dotyczy reklamacja, lub jej kserokopię,
 • opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła, przesłać zdjęcia
 • czego Kupujący żąda w związku ze złożeniem reklamacji,
 • podstawę roszczeń Klienta (np. rękojmia, gwarancja).
 1. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres magazynu: Olkuskie Wyroby Emaliowane Sp.
  z o.o.. ul. Krótka 3 , 32-310 Rodaki
 2. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie internetowym.
 3. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail:

sklep@olkuskiewyrobyemaliowane.pl .

 1. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 2. „Reklamacja” W celu wykonania tego obowiązku Kupujący może skontaktować się z Działem Interwencji i Reklamacji pod adresem: sklep@olkuskiewyrobyemaliowane.pl co spowoduje zlecenie przez Sprzedawcę zwrotnej przesyłki.
 3. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą zgłosił żądanie tytułem rękojmi, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni – uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca to jest Olkuskie Wyroby Emaliowane Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu przy ul. 20-stu Straconych 46.. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
 • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
 2. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu,
  w którym:
 • przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
 • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych
  z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
 • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych –
  w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przeniesienia danych do innego administratora a także prawo:
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 1. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z Regulaminu.
 2. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom lub Indywidualnym Przedsiębiorcom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 4. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 5. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu
 6. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu (w tym: załączników do Regulaminu) – z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się
  w szczególności:
 • zmianę funkcjonalności Sklepu,
 • zmianę obowiązujących przepisów prawa,
 • zmianę profilu działalności Sprzedawcy
 • zmianę rodzaju lub zakresu świadczeń (towarów lub usług) oferowanych za pośrednictwem Sklepu, bądź też sposobu realizacji owych świadczeń.
 1. Kupujący, którzy dokonali rejestracji i założyli Konto zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu, przy dokonaniu pierwszego logowania lub w formie odrębnego oświadczenia Sprzedawcy. W razie braku akceptacji zmian, Kupujący może przesłać Sprzedawcy stosowne oświadczenie – co skutkuje niezwłocznym usunięciem Konta.
 2. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone Zamówienia – które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.
 3. Platforma ODR – Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, jako potencjalny punkt kontaktu w wyżej wskazanych sprawach to: sklep@olkuskiewyrobyemaliowane.pl .

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Olkuskie Wyroby Emaliowane Sp. z o.o.
ul. Krótka 3,
32-310 Rodaki

 1. lub kontakt za pomocą poczty e-mail: sklep@olkuskiewyrobyemaliowane.pl – w celu skorygowania niezgodności.
 2. Niezwłocznie po zweryfikowaniu Zamówienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji lub z informacją o nie przyjęciu zamówienia do realizacji wraz z podaniem przyczyn. W przypadku potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na ustalonych warunkach.
 3. Do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany, Kupujący może zwrócić się do Sprzedawcy o modyfikację zakresu Zamówienia. W takim wypadku, jeżeli Sprzedawca zaakceptuje modyfikację, dochodzi do stosownej zmiany umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca nie ma obowiązku akceptacji modyfikacji zamówienia.

V. DOSTAWA

 1. Koszt dostawy Towaru (koszty przesyłki) przedstawiony jest w procesie składania zamówienia
  i uzależniony jest on od wybranej przez Kupującego metody dostawy Towaru oraz miejsca dostawy.
 2. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem różnych usług kurierskich. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego, a w przypadku wyboru opcji Odbiór w punkcie – na adres wybranego punktu w określonym czasie.
 3. Czas dostawy Zamówienia przez Sprzedawcę jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Towaru i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):
 • uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy – w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności „z góry” (w tym np. przelewem, poprzez płatności elektroniczne lub kartą płatniczą);
 • zawarcia umowy sprzedaży Towaru – w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności „przy odbiorze” (np. gotówką za pobraniem);

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w zakładce „Formy płatności” oraz w chwili ostatecznej akceptacji danych w formularzu zamówienia. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Towaru. Rozliczenia transakcji, co do których Klient dokonał wyboru płatności kartą płatniczą, przelewem elektronicznym lub za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego przeprowadzane są za pośrednictwem właściwych serwisów, których operatorów wskazano szczegółowo w zakładce „Formy płatności”.
 2. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry (w tym: kartą płatniczą, przelewem elektronicznym, za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego – Dział Obsługi Klienta Sprzedawcy może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub droga mailową celem przypomnienia o płatności.
 3. Terminy płatności:
 • w przypadku płatności „przy odbiorze” (w tym: płatności gotówką za pobraniem lub kartą płatniczą przy odbiorze) – w dniu dostarczenia Towaru (przed jego wydaniem);
 • w przypadku płatności „z góry” (w tym: kartą płatniczą, przelewem elektronicznym, za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia;

VII. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedawca może informować Kupującego o statusie Zamówienia w toku jego realizacji,
  w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktując się telefonicznie – w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy.
 2. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie przez Sprzedawcę faktury elektronicznej. Faktura ta zostanie udostępniona Kupującemu do pobrania za pośrednictwem odnośnika zawartego
  w wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia lub wskazany w Koncie owego Kupującego po odbiorze Towaru.
 3. W przypadku cofnięcia przez Kupującego zgody, o której mowa w ust. 2, a także w innych uzasadnionych przypadkach (jak np.: wystąpienie trudności technicznych itd.) – Sprzedawca wystawi fakturę w formie papierowej i doręczy ją Kupującemu za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

VIII. SPRAWDZENIE PRZESYŁKI PRZEZ KUPUJĄCEGO

 1. Klient w momencie odbioru przesyłki z zamówionym Towarem sprawdza, czy przesyłka nosi ślady uszkodzenia oraz czy przesłany Towar nie jest uszkodzony. Jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia, należy sporządzić z udziałem przewoźnika (kuriera) protokół uszkodzenia przesyłki, lub należy umieścić przesyłkę z powrotem w punkcie odbioru/skrytce, co uprawdopodobni iż szkoda powstała podczas przewozu Towaru.
 2. W protokole szkody transportowej daty odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody oraz spisania raportu powinny być takie same. Prawidłowo sporządzony protokół szkody (prawidłowo opisany stan opakowania otrzymanego towaru) znacznie usprawni ustalenie momentu powstania szkody oraz złożenie reklamacji w firmie kurierskiej, a tym samym w przypadku uznania reklamacji, przyspieszy wysyłkę nowego towaru do Klienta lub zwrot należności. Po spisaniu raportu szkody lub umieszczenia z powrotem przesyłki w punkcie odbioru/skrytce należy niezwłocznie skontaktować się z Działem Reklamacji i Interwencji pod adresem:

sklep@olkuskiewyrobyemaliowane.pl

 1. Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku bardzo ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę pod adresem:

sklep@olkuskiewyrobyemaliowane.pl

 1. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji:
 1. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów
  w czasie transportu do momentu ich wydania Kupującemu, ponosi Sprzedający.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY („ZWROT” TOWARU)

 1. Kupujący mający status Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. od dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Kupującego lub:
 • w przypadku, gdy Kupujący złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie Towaru, partii lub części;
 • w przypadku, gdy Kupujący złoży jedno Zamówienie obejmujące dostarczenie Towarów partiami lub w częściach, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie partii lub części.
 1. Do zachowania terminu, o którym mowa powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Kupującego jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać sporządzone na formularzu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Oświadczenie można przesłać w szczególności:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

sklep@olkuskiewyrobyemaliowane.pl
w takim wypadku Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie odstąpienia na trwałym nośniku.

 • pocztą tradycyjną na adres magazynu: Olkuskie Wyroby Emaliowane Sp. z o.o. ul. Krótka 3, 32-310 Rodaki.
 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Kupującemu
  w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to zwłaszcza w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 1. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy na adres wskazany w formularzu odstąpienia lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, iż sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 2. Kupujący ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Kupującego.
 3. Kupujący, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa powyżej, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania
  z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 4. Wszystkie dokonane przez Kupującego płatności zostaną zwrócone przez Sprzedawcę
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem.
 5. Płatności, o których mowa w par. IX powyżej, zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba, że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w par. IX niniejszego Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

X. REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Wadliwy towar może być zareklamowany zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • żądać usunięcia wady.
 1. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny: sklep@olkuskiewyrobyemaliowane.pl . W treści zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący powinien, w miarę możliwości, podać:
 • dane kontaktowe Kupującego,
 • żądania Kupującego względem Sprzedawcy w związku z reklamacją,
 • nr faktury wystawionej w odniesieniu do Towaru, którego dotyczy reklamacja, lub jej kserokopię,
 • opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła, przesłać zdjęcia
 • czego Kupujący żąda w związku ze złożeniem reklamacji,
 • podstawę roszczeń Klienta (np. rękojmia, gwarancja).
 1. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres magazynu: Olkuskie Wyroby Emaliowane Sp.
  z o.o.. ul. Krótka 3 , 32-310 Rodaki
 2. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie internetowym.
 3. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail:

sklep@olkuskiewyrobyemaliowane.pl .

 1. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 2. „Reklamacja” W celu wykonania tego obowiązku Kupujący może skontaktować się z Działem Interwencji i Reklamacji pod adresem: sklep@olkuskiewyrobyemaliowane.pl co spowoduje zlecenie przez Sprzedawcę zwrotnej przesyłki.
 3. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą zgłosił żądanie tytułem rękojmi, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni – uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca to jest Olkuskie Wyroby Emaliowane Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu przy ul. 20-stu Straconych 46.. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
 • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
 2. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu,
  w którym:
 • przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
 • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych
  z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
 • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych –
  w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przeniesienia danych do innego administratora a także prawo:
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 1. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z Regulaminu.
 2. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom lub Indywidualnym Przedsiębiorcom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 4. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 5. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu
 6. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu (w tym: załączników do Regulaminu) – z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się
  w szczególności:
 • zmianę funkcjonalności Sklepu,
 • zmianę obowiązujących przepisów prawa,
 • zmianę profilu działalności Sprzedawcy
 • zmianę rodzaju lub zakresu świadczeń (towarów lub usług) oferowanych za pośrednictwem Sklepu, bądź też sposobu realizacji owych świadczeń.
 1. Kupujący, którzy dokonali rejestracji i założyli Konto zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu, przy dokonaniu pierwszego logowania lub w formie odrębnego oświadczenia Sprzedawcy. W razie braku akceptacji zmian, Kupujący może przesłać Sprzedawcy stosowne oświadczenie – co skutkuje niezwłocznym usunięciem Konta.
 2. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone Zamówienia – które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.
 3. Platforma ODR – Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, jako potencjalny punkt kontaktu w wyżej wskazanych sprawach to: sklep@olkuskiewyrobyemaliowane.pl .

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Olkuskie Wyroby Emaliowane Sp. z o.o.
ul. Krótka 3,
32-310 Rodaki

 1. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów
  w czasie transportu do momentu ich wydania Kupującemu, ponosi Sprzedający.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY („ZWROT” TOWARU)

 1. Kupujący mający status Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. od dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Kupującego lub:
 • w przypadku, gdy Kupujący złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie Towaru, partii lub części;
 • w przypadku, gdy Kupujący złoży jedno Zamówienie obejmujące dostarczenie Towarów partiami lub w częściach, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie partii lub części.
 1. Do zachowania terminu, o którym mowa powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Kupującego jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać sporządzone na formularzu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Oświadczenie można przesłać w szczególności:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

sklep@olkuskiewyrobyemaliowane.pl
w takim wypadku Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie odstąpienia na trwałym nośniku.

 • pocztą tradycyjną na adres magazynu: Olkuskie Wyroby Emaliowane Sp. z o.o. ul. Wspólna 13, 32-300 Olkusz.
 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Kupującemu
  w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to zwłaszcza w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 1. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy na adres wskazany w formularzu odstąpienia lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, iż sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 2. Kupujący ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Kupującego.
 3. Kupujący, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa powyżej, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania
  z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 4. Wszystkie dokonane przez Kupującego płatności zostaną zwrócone przez Sprzedawcę
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem.
 5. Płatności, o których mowa w par. IX powyżej, zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba, że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w par. IX niniejszego Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

X. REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Wadliwy towar może być zareklamowany zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • żądać usunięcia wady.
 1. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny: sklep@olkuskiewyrobyemaliowane.pl . W treści zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący powinien, w miarę możliwości, podać:
 • dane kontaktowe Kupującego,
 • żądania Kupującego względem Sprzedawcy w związku z reklamacją,
 • nr faktury wystawionej w odniesieniu do Towaru, którego dotyczy reklamacja, lub jej kserokopię,
 • opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła, przesłać zdjęcia
 • czego Kupujący żąda w związku ze złożeniem reklamacji,
 • podstawę roszczeń Klienta (np. rękojmia, gwarancja).
 1. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres magazynu: Olkuskie Wyroby Emaliowane Sp.
  z o.o. ul. Wspólna 13 , 32-300 Olkusz.
 2. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie internetowym.
 3. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail:

sklep@olkuskiewyrobyemaliowane.pl .

 1. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 2. „Reklamacja” W celu wykonania tego obowiązku Kupujący może skontaktować się z Działem Interwencji i Reklamacji pod adresem: sklep@olkuskiewyrobyemaliowane.pl co spowoduje zlecenie przez Sprzedawcę zwrotnej przesyłki.
 3. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą zgłosił żądanie tytułem rękojmi, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni – uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca to jest Olkuskie Wyroby Emaliowane Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu przy ul. 20-stu Straconych 46.. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
 • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
 2. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu,
  w którym:
 • przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
 • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych
  z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
 • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych –
  w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przeniesienia danych do innego administratora a także prawo:
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 1. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z Regulaminu.
 2. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom lub Indywidualnym Przedsiębiorcom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 4. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 5. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu
 6. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu (w tym: załączników do Regulaminu) – z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się
  w szczególności:
 • zmianę funkcjonalności Sklepu,
 • zmianę obowiązujących przepisów prawa,
 • zmianę profilu działalności Sprzedawcy
 • zmianę rodzaju lub zakresu świadczeń (towarów lub usług) oferowanych za pośrednictwem Sklepu, bądź też sposobu realizacji owych świadczeń.
 1. Kupujący, którzy dokonali rejestracji i założyli Konto zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu, przy dokonaniu pierwszego logowania lub w formie odrębnego oświadczenia Sprzedawcy. W razie braku akceptacji zmian, Kupujący może przesłać Sprzedawcy stosowne oświadczenie – co skutkuje niezwłocznym usunięciem Konta.
 2. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone Zamówienia – które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.
 3. Platforma ODR – Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, jako potencjalny punkt kontaktu w wyżej wskazanych sprawach to: sklep@olkuskiewyrobyemaliowane.pl .

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Olkuskie Wyroby Emaliowane Sp. z o.o.
ul. Wspólna 13,
32-300 Olkusz